StaffPad® – Tee kaunista musiikkia (2023)

StaffPad voi toistaa pisteesi takaisin sinulle upein yksityiskohdin käyttämällä mukanaydinkirjasto että ominaisuuksia yli 55 soitinta . Melkein kaikki ydinkirjaston instrumentit sisältävät useita kerroksia soittodynamiikkaa, toistonäytteet ja tallennetut artikulaatiot kuten staccatot, trillit, tremolot ja pizzicatos.

Emme kuitenkaan pysähtyneet siihen. Olemme ylpeitä saadessamme tehdä yhteistyötä joidenkin kanssa maailman parhaita näytekirjastojen kehittäjiä, luodaan täysin mittatilaustyönäStaffPad Editions / alan johtavat ammattikirjastot ystäviltämme osoitteessa elokuvanäytteitä,Orkesterityökalut, Spitfire Audioja muut - lisää on tulossa.

Ensimmäistä kertaa, tuotantolaatuisia tuloksia ovat saatavilla suoraan tuloksestasi. Tulokset, jotka ennen maksoivat tuhansia, vaativat huippuluokan tietokoneita, joukon monimutkaisia ​​laajennuksia, ohjelmistoja, sekvenssereitä ja työtunteja ovat nyt saatavilla vain työntämällä peliä. StaffPadin avulla voit vain kirjoittaa musiikkia; älä välitä tekniikasta.

Tämä on todella merkillistä edistystä.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated: 08/10/2023

Views: 5934

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.