Nuottien tekijänoikeuslainsäädäntö (2023)

Nuotit saattavat vaikuttaa vähäpätöiseltä musiikin äänitteisiin ja esityksiin verrattuna, mutta useimmissa tapauksissa nuotit ovat säveltäjän laillisen musiikin perusta. Vaikka digitaalisen jakelun ongelmat ovat tehneet musiikin tekijänoikeuksista yhden tunnetuimmista immateriaalioikeuksista, monet yksityiskohdat ovat edelleen huonosti ymmärrettyjä. Nuottien tekijänoikeuksia koskevat lait korostavat sävellyksen ja tallennuksen välistä eroa – samalla kun harkitaan vakavasti musiikin tosiasiallista myyntiä ja esittämistä.

(Video) Teoskynnys: Miksi harjoituksen saan kopioida, vaikka valokopiolupa sen kieltää?

Tekijänoikeustermi

  1. Kuten kaikki muutkin tekijänoikeudella suojatut teokset, nuotit tulevat tekijänoikeudella suojatuksi heti, kun se on kirjoitettu. Sävellyksen tekijä säilyttää tämän oikeuden koko elämänsä ajan, plus 70 vuotta. Tilauksen tai nimettömän sävellyksen tapauksessa tekijänoikeus on voimassa 95 vuotta julkaisemisesta tai 120 vuotta luomisesta sen mukaan, kumpi tulee ensin. Riippumatta siitä, minkälaisen siirron, lisensoinnin tai muun valtuutuksen tekijä hyväksyy, sävellyksen lopullinen omistusoikeus ja määräysvalta säilyvät aina tekijällä.

    (Video) Mitä jos Valt ei koskaan kehittäisi Valtryekiä?? Beyblade Dad teoria

Sävellysten rekisteröinti

  1. Vaikka sävellyksen virallinen rekisteröinti ei ole välttämätöntä tekijänoikeuden vahvistamiseksi, se antaa mahdollisuuden nostaa syytteen loukkauksesta sekä lisää merkittävää oikeudellista painoarvoa tekijänoikeuksien puolustamisessa. Yhdysvaltain tekijänoikeusvirasto vaatii kaksi kopiota nuotteista (hyväksytään nuottimusiikkia tai sanoituksia tai molempia) tai yhden kopion, jos sävellys on jo julkaistu toisessa maassa. Virasto hyväksyy kuitenkin myös "äänitteen" (kappaleen tallenteen CD:llä, kasetilla tai LP:llä) ilman nuottia sävellystodisteena, kunhan äänitteen tekijä on myös nimetty sävellyksen tekijäksi. .

    (Video) Tietoa tekijänoikeuksista, Tarmo Toikkanen

Sävellys vs. äänitys

  1. Sävellyksille ja äänitteille on olemassa omat tekijänoikeuslait, jotka voivat olla sävellysten tallenteita, joiden tekijänoikeudet kuuluvat jollekin muulle. Aina kun kuulet tallenteen artistista, joka esittää toisen artistin kappaletta, vähintään kaksi yksittäistä tekijänoikeutta on voimassa – ja toinen esittäjä on laillisesti vastuussa ensimmäiselle. Jos esitys on osa lähetystä, myös itse lähetystä voidaan pitää ylimääräisenä ja erikseen tekijänoikeudella suojattuna äänitallenteena, joka myös edellyttää lupa- ja valtuutusvaatimuksia.

    (Video) Kansalliskirjaston sanoma- ja aikakauslehdet Tutkain-käytössä

Julkinen käyttö

  1. Käsitteitä, kuten "public domain" ja "fair use" sovelletaan tekijänoikeuksiin, jotta yleisö voi käyttää taideteosten luvatonta käyttöä. Kaikki ennen vuotta 1923 sävelletyt nuotit katsotaan julkisiksi, ja kuka tahansa voi rajoituksetta kopioida, jakaa, esittää tai muuten käyttää niitä. Kuitenkin, jos myöhempi säveltäjä on tehnyt merkittäviä muokkauksia alkuperäiseen, sävellyksen päivitetyn version käyttäminen voi olla vastuussa loukkauksesta. "Kohtuullinen käyttö" tarkoittaa, että tekijänoikeudella edelleen oleva sävellys voidaan kopioida riippuen käytetystä määrästä (kuinka suuri osa nuotteista on esillä tai kuinka paljon kappaletta soitetaan), käytön luonteesta (järjestö, akateeminen ja kriittinen). käyttö on yleensä sallittua) ja vaikutus tekijänoikeudella suojatun sävellyksen arvoon (eli kuinka paljon käyttö vahingoittaa tekijän sävellyksen tuloja).

FAQs

Mistä saa tietoa tekijänoikeuksista? ›

Tekijanoikeus.fi -sivustolla on oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille kattavaa ja helppolukuista tietoa tekijänoikeudesta, Suomen tekijänoikeusjärjestöistä ja saatavilla olevasta opetusmateriaalista.

Kenelle muunnelman tekijänoikeudet kuuluvat? ›

Kollaasin tekijän ja muuntelijan tekijänoikeus kattaa vain hänen oman suorituksensa, eikä se rajoita tekijänoikeutta alkuperäiseen teokseen. Lähtökohtaisesti kollaasin ja muunnelman tekeminen toisen teoksesta edellyttää tämän teoksen tekijän suostumusta.

Miten huomioit tekijänoikeudet omassa Toiminnassasi? ›

Teosten käyttäminen. Tekijän yksinoikeuden pääperiaate on, että teosta saa käyttää ainoastaan tekijän luvalla ja siten kuin tekijä sallii. Teoksia on kuitenkin luvallista käyttää ilman tekijän lupaa joissain poikkeuksellisissa tilanteissa käytännön tarpeiden tai painavien yhteiskunnallisten syiden vuoksi.

Mitä asioita tekijänoikeus ei suojaa? ›

Tekijänoikeus suojaa vain teoksen persoonallista ilmaisumuotoa. Se ei suojaa ideaa, teoksen tietosisältöä tai teokseen sisältyvää teoriaa – nämä ovat vapaasti muiden käytettävissä.

Saako kuvakaappauksen jakaa? ›

Saako lehtijutun jakaa somessa tai omilla kotisivuilla, jos kopioi tekstin tai ottaa jutusta kuvan, Suomen Journalistiliiton lakimies Sanna Nikula? – Tekijänoikeuslain mukaan kopioiminen millä tahansa tekniikalla sekä kopion jakaminen avoimessa verkossa ei ole sallittua ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa.

Milloin teoksen tekijää ei tarvitse ilmoittaa? ›

Tekijänä pidetään sitä, jonka luovan panoksen ansiosta teos on syntynyt. Tekijän ohjeiden mukaan toimivat tekniset avustajat, kuten valajat, eivät ole tekijöitä. Myöskään ideoijaa ei pidetä tekijänä, mikäli teoksen konkreettinen hahmo on jonkun muun luovan panoksen tulosta.

Kuka omistaa tekijänoikeudet? ›

Tekijänoikeus lyhyesti

Tekijä on luonnollinen henkilö, joka on tehnyt teoksen ja omistaa sen yksinoikeudet. Tekijöitä voi olla useita ja he omistavat oikeudet kunkin tekemään osaan. Jos osia ei voi erotella, he omistavat oikeudet kokonaisuuteen yhdessä. Tekijä voi tietyssä määrin siirtää oikeutensa toiselle taholle.

Kuka voi saada tekijänoikeuden? ›

Miten tekijänoikeus syntyy? Tekijänoikeussuojaa saa mikä tahansa teos, joka on ylittänyt niin sanotun teoskynnyksen. Teoskynnys ylittyy, jos teos on tekijänsä henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos.

Milloin tekijänoikeus vanhenee? ›

Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Mihin ilmoittaa tekijänoikeusrikkomuksesta? ›

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Voiko tekijänoikeuden myydä? ›

Tekijänoikeudetonta teosta saa jakaa tai myydä sellaisin ehdoin, jotka tällainen levittäjä päättää. Pidä kuitenkin mielessä, että kuka tahansa muukin saa tehdä samoin. Teoksen potentiaaliset ostajat ovat myös vapaita kopioimaan tekijänoikeudetonta teosta ilmaiseksi.

Saako teoksen kääntää ilman tekijän lupaa? ›

Ilman tekijän lupaa teoksesta ei saa valmistaa kappaleita eikä sitä saa esittää tai julkisesti näyttää tai myydä, lainata tai vuokrata yleisölle. Teosta ei saa myöskään saattaa yleisön saataville muunneltuna, sovitettuna tai käännöksenä ilman tekijän lupaa.

Mitä tekijänoikeus sallii? ›

Tekijänoikeus tuottaa tietyin rajoituksin yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa tai käyttäen toista tekotapaa.

Mitä tekijänoikeus käsittää? ›

Tekijänoikeus on tekijälle syntyvä vahva oikeus ja se sisältää paitsi oikeuden päättää alkuperäisen teoksen käytöstä, myös oikeuden päättää teoksen käytöstä muutettuna tai muunnelmana, sekä teoksen saattamisesta yleisön saataville. Moraaliset oikeudet liittyvät tekijän persoonan kunnioittamiseen.

Mitä tekijänoikeus pitää sisällään? ›

Tekijänoikeuden kohteena on henkilön luoma teos. Teos voi olla kirjallinen tai taiteellinen. Teos voi olla kaunokirjallinen tai selittävä, kirjallinen tai suullinen esitys, näyttämöteos tai sävellysteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataideteos.

Missä Suomessa tekijänoikeuksista säädetään? ›

Tekijänoikeuksista säädetään Tekijänoikeuslaissa (8.7.1961/404). Lailla turvataan tekijän taloudellisia ja moraalisia oikeuksia teokseensa.

Mistä muualta voit löytää tekijänoikeuksista vapautettua materiaalia? ›

Tekijänoikeusopetusmateriaalia muualla verkossa

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen ja Luovat ry – Luovan työn tekijät ja yrittäjät tuottamat Tekijänoikeus -lautapeli ja -sarjakuvat löytyvät tekijanoikeus. fi-verkkosivulta. Oppimateriaalipakettiin sisältyy lautapeli, tehtävävihko ja kuvakirja.

Onko Internetistä löytyvä materiaali tekijänoikeuksien alaista? ›

Tekijänoikeuslaki koskee kaikkia teoksia, ilmaisu- ja julkaisutavasta riippumatta. Tästä syystä internetissä olevat teokset ovat samalla tavoin tekijänoikeuden suojaamia kuin muutkin ja niiden käyttöön tarvitaan lupa.

Mistä haetaan tekijänoikeus? ›

Tekijänoikeus hankitaan tekemällä teos. Tekijänoikeus perustuu lain mukaan todelliseen tekijyyteen eikä mihinkään muuhun. (1 §) Mitään anomusta, hakemusta, ilmoitusta tai muuta erillistä toimenpidettä ei tarvita.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated: 28/09/2023

Views: 6044

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.