Musescore 2.4GB muistin käyttö ? (2023)

VastauksenaMeni kohtaan Ohje > Resurssi…kirjoittajamidimaker

Voisit vain poistaa äänifontit kohdasta View / Synthesizer / Zerberus. Ne ovat todella resurssivaltaisia. Kun äänifontit on poistettu, voit silti kirjoittaa MDL-soittimille, et vain kuule mitään ennen kuin lisäät ne takaisin. Tämä on nyt tavallinen juoksuasetukseni.

Vastaa

VastauksenaEtkö kuule jotain…kirjoittajashoogle

Tällä hetkellä et kuule mitään, ellet satu lataamaan toista äänifonttia tarvittavaan paikkaan tai ole käyttänyt Mikseriä vaihtoehtoisen äänen valitsemiseen. Tämä johtuu siitä, että instrumentin määritelmä on melko tarkka Zerberuksen ja tietyn ohjelmanumeron valinnassa jne. Yksi asia, jonka tämä ehdottaa, on se, että voisi olla mukavaa toimittaa "Lite"-versio MDL-äänifonteista, joita voidaan käyttää, kun äärimmäistä realismia ei vaadita ja mieluummin vähennetään resurssivaatimuksia.

Vastaa

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated: 28/07/2023

Views: 5946

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.