Mikä on toinen sana kengästä? | Kengän synonyymit - WordHippo Thesaurus (2023)

Mikä on toinen sana kengästä? | Kengän synonyymit - WordHippo Thesaurus (1)

Kontekstit

Suojapäällinen jalkaan

Vapaa-ajan kenkä

Joku, joka on kotoisin maaseudulta

Substantiivi

Suojapäällinen jalkaan

"Voit päästä eroon kiiloista tai korkokengistä olkavista sandaaleista, koska et näe paljoakaankenkä.”

Substantiivi

Vapaa-ajan kenkä

Substantiivi

Joku, joka on kotoisin maaseudulta

Katso myös

Läheiset sanat

4-kirjaiminen sanat alkavat

Etsi synonyymejä

Word-työkalut Löytäjät ja auttajat Sovellukset Lisää Synonyymit

Antonyymit

Tekijänoikeus WordHippo © 2023
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 08/07/2023

Views: 5878

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.